Πεδίον εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στους υπηκόους των κρατών μελών οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία.

(2) Οι Οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β εφαρμόζονται και για την έναντι μισθού άσκηση των δραστηριοτήτων τις οποίες αφορούν.

(3) Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Νόμου τα επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται με άλλη ειδική νομοθεσία κατ΄ εφαρμογή ειδικών Κοινοτικών Οδηγιών που καθιερώνουν αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων μεταξύ των κρατών μελών,

και οι επαγγελματικές δραστηριότητες που διέπονται από τις Οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α.