Αξιολόγηση αιτήσεων και απόφαση αρμόδιου οργάνου

17.-(1)Το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται και αξιολογεί τις αιτήσεις που παραλαμβάνει, το συντομότερο δυνατό.

(2) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητεί από τον αιτητή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία θεωρεί αναγκαία.

(3) Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητεί, τα προσκομιζόμενα έγγραφα να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή σε μία από τις επικρατέστερες γλώσσες της Κοινότητας.

(4) Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των νομοθεσιών που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στο οποίο αφορά η αίτηση και υποχρεούται να πληροφορήσει τον αιτητή για την απόφασή του, δεόντως αιτιολογημένη, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.