Διαδικασία Τροποποίησης Παραρτημάτων Γ και Δ

20. Οι κατάλογοι των κύκλων σπουδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Γ και Δ μπορεί να τροποποιηθούν κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του αρμοδίου οργάνου προς την Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Φορέα Αναφοράς. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες και το κείμενο των οικείων νομοθετικών διατάξεων. Κατά την υποβολή της πιο πάνω αναφερόμενης αίτησης ενημερώνονται σχετικά και τα κράτη μέλη.