Προτιμησιακή ή μη προτιμησιακή καταγωγή εμπορευμάτων

37. Η εφαρμογή των ευεργετικών δασμολογικών μέτρων έναντι τρίτων χωρών, που προβλέπονται είτε σε διμερείς προτιμησιακές συμφωνίες είτε σε αυτόνομα προτιμησιακά καθεστώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρτάται από την πλήρωση των προϋποθέσεων καταγωγής που αναφέρονται στις εν λόγω συμφωνίες ή στις Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα αντίστοιχα. Η μη προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων συναρτάται με την εφαρμογή του Δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής. Οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα και την αντίστοιχη Κοινοτική ή και Κυπριακή Νομοθεσία.