Άρνηση ή παράλειψη αποκάλυψης πληροφοριών

102Α.-(1) Σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής, διευθυντής, λειτουργός, υπάλληλος ή εκπρόσωπος πιστωτικού ιδρύματος, ο οποίος αρνείται ή παραλείπει να αποκαλύψει πληροφορίες αναφορικά με την ειδοποίηση του Διευθυντή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 111Α ή και προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή παράλειψη η οποία επηρεάζει δυσμενώς τη δυνατότητα είσπραξης ποσών οφειλόμενου δασμού ή και φόρων, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.