Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ή διατάξεων αυτού

127. Ο παρών Νόμος τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.