Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενους δασμούς ή και φόρους

111Β.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει στο Διευθυντή το οφειλόμενο από αυτό ποσό δασμού ή και φόρων, το οποίο υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), εξαιρουμένων δασμού ή και φόρων για τους οποίους-

(α) δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες ή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 112 του παρόντος Νόμου και στο Άρθρο 146 του Συντάγματος· ή

(β) έχει παρασχεθεί εγγύηση για την καταβολή των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων ικανοποιούσα το Διευθυντή,

ο Διευθυντής δύναται να καταστήσει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία του προσώπου αυτού, αξίας μέχρι το διπλάσιο των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων πλέον τόκους και επιβαρύνσεις, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο όνομά του στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, ως εγγύηση για την πληρωμή οφειλόμενων δασμού ή και φόρων.

(2)(α) Η ακίνητη ιδιοκτησία καθίσταται ως εγγύηση για την πληρωμή των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων με την κατάθεση σημειώματος, στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία που ζητείται να επιβαρυνθεί, το οποίο είναι χρονολογημένο και υπογραμμένο από τον Διευθυντή ή από τον εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό αντιπρόσωπό του, που αξιώνει όπως το συμφέρον του εν υπερημερία προσώπου επί της ακίνητης ιδιοκτησίας παραμείνει δεσμευμένο για την πληρωμή των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων.

(β) Η κατάθεση του σημειώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), συνιστά εγγραφή εμπράγματου βάρους επί της ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

(3) Ο Διευθυντής, αμέσως μετά την εγγραφή του εμπράγματου βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), επιδίδει έγγραφη ειδοποίηση προς το εν υπερημερία πρόσωπο για την εν λόγω εγγραφή.

(4) Σε περίπτωση που έχει εγγραφεί εμπράγματο βάρος σε ακίνητη ιδιοκτησία προσώπου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), το εν υπερημερία πρόσωπο έχει δικαίωμα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3)-

(α) είτε να αποταθεί στο Διευθυντή με έγγραφη ειδοποίηση ένστασης προς επανεξέταση της εγγραφής του εμπράγματου βάρους και ο Διευθυντής αποφασίζει επί της ενστάσεως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης·

(β) είτε να αιτηθεί στο Δικαστήριο για έκδοση απόφασης άρσης της εγγραφής του εμπράγματου βάρους,

υπό την προϋπόθεση ότι το εν υπερημερία πρόσωπο έχει αποδείξει ότι-

(i) κατέβαλε προηγουμένως το οφειλόμενο ποσό δασμού ή και φόρων και δεν υφίσταται πλέον οφειλή∙ ή

(ii) η επιλογή οποιουδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 111 και 111Α θα του επέφερε λιγότερη δυσμένεια από το μέτρο που ο Διευθυντής επέλεξε να ακολουθήσει με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χωρίς να καταστρατηγείται ο σκοπός της είσπραξης των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων:

Nοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης από τον Διευθυντή, το εν υπερημερία πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί στο Δικαστήριο την έκδοση απόφασης για άρση της εγγραφής του εμπράγματου βάρους για τους προαναφερόμενους λόγους:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποδεχτεί την ένσταση ή το Δικαστήριο εκδώσει απόφαση για την άρση της εγγραφής του εμπράγματου βάρους, ο Διευθυντής, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποδοχής της ένστασης ή της έκδοσης απόφασης του Δικαστηρίου, ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για απόσυρση της εγγραφής του εμπράγματου βάρους:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει εγγραφεί εμπράγματο βάρος με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και  το ποσό των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων έχει ήδη ανακτηθεί με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα άρθρα 111 και 111Α, ο Διευθυντής μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάκτηση των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων ζητά από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να αποσύρει την εγγραφή του εμπράγματου βάρους που αφορά τη συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία ακίνητο αποκτάται από το δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος βαρύνει το εν λόγω ακίνητο δυνάμει δικαστικής απόφασης ή των διατάξεων του άρθρου 111Β, μεταφέρεται επί του συγκεκριμένου ακινήτου κατά τη μεταβίβαση από τον δανειολήπτη στον δανειστή:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει όπως το εμπράγματο βάρος μεταφερθεί επί άλλου ακινήτου το οποίο ανήκει στον δανειολήπτη, η αξία του οποίου ανέρχεται μέχρι το διπλάσιο των οφειλόμενων από τον δανειολήπτη δασμού ή και φόρων, περιλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε συμφωνία με τον δανειολήπτη για τη διευθέτηση οφειλών που συνίστανται σε δασμό ή και φόρους, περιλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, για τις οποίες έχει τεθεί το εμπράγματο βάρος,  ώστε να είναι δυνατή η απαλλαγή του ακινήτου από το εμπράγματο βάρος:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, όσον αφορά δανειολήπτη ο οποίος αποτελεί εταιρεία, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εταιρεία είναι ή κατά πάσαν πιθανότητα θα είναι ανίκανη να αποπληρώσει τα χρέη της·

(β) δεν έχει εγκριθεί και δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οποιοδήποτε ψήφισμα αναφορικά με εκκαθάριση της εταιρείας· και

(γ) δεν έχει εκδοθεί διάταγμα για την εκκαθάριση της εταιρείας:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εταιρεία θεωρείται ανίκανη να αποπληρώσει τα χρέη της εάν-

(α) τα χρέη της έχουν καταστεί πληρωτέα και η εταιρεία αδυνατεί να τα αποπληρώσει·

(β) η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της είναι χαμηλότερη από το ποσό των υποχρεώσεών της, λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων μελλοντικών υποχρεώσεών της:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, όσον αφορά δανειολήπτη ο οποίος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις αναφορικά με το εν λόγω πρόσωπο:

(α) Έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·

(β) είναι αφερέγγυο·

(γ) δεν είναι πτωχεύσας ο οποίος δεν έχει αποκατασταθεί.

(6)(α) Κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγραφής του εμπράγματου βάρους, το συμφέρον του εν υπερημερία προσώπου επί της ιδιοκτησίας επιβαρύνεται με την πληρωμή των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων κατά προτεραιότητα έναντι όλων των χρεών ή υποχρεώσεων του εν υπερημερία προσώπου με τα οποία δεν επιβαρύνθηκε ειδικά η ιδιοκτησία πριν από την κατάθεση του σημειώματος του Διευθυντή.

(β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταβίβαση ή υποθήκευση η οποία έγινε μετά την εγγραφή του εμπράγματου βάρους, η ιδιοκτησία ή το μέρος αυτής το οποίο θα ήταν αναγκαίο να πωληθεί προς ικανοποίηση των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων διατάσσεται από το Δικαστήριο σε οποιονδήποτε χρόνο, ενόσω η εγγραφή παραμένει σε ισχύ, να πωληθεί προς ικανοποίηση των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων:

Νοείται ότι, ως μέσο θεραπείας για κάθε πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει τυχόν μεταβιβαστεί ή στο οποίο έχει τυχόν υποθηκευτεί η ιδιοκτησία, παραμένει μόνο η αξίωση αποζημίωσης κατά του προσώπου που μεταβίβασε ή που υποθήκευσε την ιδιοκτησία σε αυτό.

(7) Οι διατάξεις των άρθρων 58 έως 72 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου αναφορικά με την εγγραφή δικαστικής απόφασης,  εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για την εγγραφή του εμπράγματου βάρους από τον Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) και η εγγραφή του εμπράγματου βάρους λογίζεται ότι έχει το ίδιο αποτέλεσμα ως η εγγραφή δικαστικής απόφασης.