Εξουσία χρήσης κατάλληλων επιστημονικών μέσων για σκοπούς ελέγχου

77. Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί κατά τον έλεγχο για να διαπιστώσουν ή εξασφαλίσουν την τήρηση της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, δύνανται να χρησιμοποιούν κάθε κατάλληλο επιστημονικό ή άλλο μηχανικό μέσο ή άλλη συσκευή.