Δικαίωμα αντιπροσώπευσης

74.-(1) Κάθε πρόσωπο δύναται να ορίζει αντιπρόσωπό του ενώπιον του Τμήματος Τελωνείων για τη διεκπεραίωση των πράξεων και των διατυπώσεων που προβλέπονται στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία.

Νοείται ότι, αν δεν οριστεί αντιπρόσωπος σύμφωνα με το πιο πάνω εδάφιο, ως πρόσωπο υπόχρεο για τη διεκπεραίωση των πράξεων και των διατυπώσεων που προβλέπονται στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, σε περίπτωση φυσικού προσώπου είναι το ίδιο αυτό πρόσωπο και σε περίπτωση εταιρείας ή συνεταιρισμού είναι ο διευθυντής της εταιρείας ή ένας από τους συνεταίρους.

(2) Η αντιπροσώπευση γίνεται εγγράφως στον τύπο και τρόπο που ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει.

(3) Στις περιπτώσεις που απαιτείται υποβολή διασάφησης σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, ο αντιπρόσωπος όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) πρέπει να είναι μόνο τελωνειακός πράκτορας:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει ως αντιπρόσωπο για σκοπούς υποβολής διασάφησης πρόσωπο αποκλειστικά και πλήρως απασχολούμενο στην υπηρεσία του ενδιαφερόμενου προσώπου σε μηνιαία τουλάχιστο βάση, προσηκόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως από τον εργοδότη του.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς οι οποίοι καθορίζουν -

(α) τη χορήγηση αδειών στους τελωνειακούς πράκτορες και την εγγραφή τελωνειακών πρακτόρων και βοηθών τελωνειακών πρακτόρων όπως και τη διαδικασία που ακολουθείται σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τη χορήγηση στους τελωνειακούς πράκτορες αδειών και οποιοδήποτε συναφές θέμα.

(β) τους όρους και περιορισμούς, με τους οποίους δύνανται να χορηγηθούν οι άδειες· στους τελωνειακούς πράκτορες.

(γ) τα προσόντα, εξουσίες, καθήκοντα και συμπεριφορά των τελωνειακών πρακτόρων και βοηθών τελωνειακών πρακτόρων.

(δ) τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των τελωνειακών πρακτόρων και βοηθών τελωνειακών πρακτόρων και των προσώπων για λογαριασμό των οποίων ενεργούν·

(ε) την ακύρωση ή ανάκληση ή αναστολή της ισχύος οποιασδήποτε άδειας σε τελωνειακό πράκτορα, τη στέρηση του δικαιώματος να ενεργεί ως τελωνειακός πράκτορας ή βοηθός τελωνειακός πράκτορας και γενικά τον πειθαρχικό έλεγχο των προσώπων αυτών.

(στ) τα πληρωτέα τέλη για οποιαδήποτε άδεια, τελωνειακού πράκτορα, αίτηση ή άλλο έγγραφο.

(ζ) την εξαίρεση οποιωνδήποτε προσώπων ή κατηγοριών προσώπων από τις διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

(η) οτιδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου αυτού ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που είναι συναφές με τις διατάξεις του.