Προθεσμία εναπόθεσης εμπορευμάτων στις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης και άλλες ρυθμίσεις

35.-(1) Για την εναπόθεση εμπορευμάτων στις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 32, ισχύει η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών σύμφωνα με τις σχετικές ενωσιακές διατάξεις.

(2) Για εμπορεύματα τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαχθεί εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 67 έως 72, που αφορούν αζήτητα εμπορεύματα.

(3) Ο κάτοχος των εμπορευμάτων υποβάλλει σε ειδικό έντυπο, που καθορίζεται από τον Διευθυντή, γραπτή αίτηση για την εγκατάλειψη ή την καταστροφή των εμπορευμάτων:

Νοείται ότι, η εγκατάλειψη ή η καταστροφή των εμπορευμάτων δεν συνεπάγεται δαπάνη για το Δημόσιο.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 60, να καταστρέψει τα εμπορεύματα που έχουν τοποθετηθεί στις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, πληροφορεί δε σχετικά τον κάτοχο των εμπορευμάτων και τα έξοδα καταστροφής των εμπορευμάτων βαρύνουν τον κάτοχό τους.