Διαδικασία ανακοίνωσης για απόφαση ή πρόθεση διενέργειας δημόσιας πρότασης

6.-(1) Πριν τη λήψη απόφασης προς διενέργεια δημόσιας πρότασης, ο προτείνων συμμορφώνεται με την παράγραφο (στ) του άρθρου 5, βεβαιώνεται ότι η απόφασή του για τη διενέργεια της δημόσιας πρότασης είναι οριστική και ανακοινώνει την απόφασή του μόνον εφόσον εύλογα πιστεύει ότι είναι σε θέση να διενεργήσει την πρόταση.

(2) Ο προτείνων ανακοινώνει αμέσως τη διενέργεια δημόσιας πρότασης -

(α) όταν αποφασίσει οριστικά· ή

(β) όταν αποκτά τίτλους στην υπό εξαγορά εταιρεία και λόγω της απόκτησης αυτής εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

(3) Αμέσως μετά την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης, τα συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος πληροφορούν σχετικά τους εκπροσώπους του προσωπικού τους ή, ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό.

(4) Ο προτείνων ανακοινώνει αμέσως τυχόν πρόθεσή του προς διενέργεια δημόσιας πρότασης, πριν την ανακοίνωση της οριστικής του απόφασης-

(α) όταν πριν προσεγγίσει την υπό εξαγορά εταιρεία ή μετόχους αυτής, για σκοπούς συζήτησης ενδεχόμενης εξαγοράς, το θέμα διαρρεύσει· ή

(β) όταν το γεγονός ότι μελετά το ενδεχόμενο υποβολής δημόσιας πρότασης καθίσταται η ενδέχεται να καταστεί γνωστό σε μεγάλο αριθμό προσώπων, με πιθανότητα διαρροής του.

(5) Πριν την ανακοίνωση της πρόθεσής του για διενέργεια δημόσιας πρότασης, ο προτείνων διαβουλεύεται με την Επιτροπή αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που αυτή θα του επιβάλει για την υποβολή της οριστικής του απόφασης.

(6) Στην περίπτωση του εδαφίου (5), η Επιτροπή θέτει προθεσμία, κατά τη λήξη της οποίας ο προτείνων -

(α) ανακοινώνει την οριστική του απόφαση για διενέργεια δημόσιας πρότασης, η οποία δύναται να τελεί υπό οποιεσδήποτε αιρέσεις δεν έχουν πληρωθεί κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την ανακοίνωση της πρόθεσής του μέχρι την ανακοίνωση της οριστικής του απόφασης, ή

(β) όπου εφαρμόζεται το εδάφιο (1) του άρθρου 8, ανακοινώνει ότι δεν προτίθεται να διενεργήσει δημόσια πρόταση και αναφέρει την αιτιολογία της απόφασής του.

(7) Η Επιτροπή, κατά τη λήψη της απόφασής της αναφορικά με την προθεσμία που θέτει στον προτείνοντα για τη λήψη και ανακοίνωση της οριστικής του απόφασης, λαμβάνει υπόψη τις αιρέσεις στις οποίες υπόκειται η πρόθεση του προτείνοντος, εν πάση δε περιπτώσει η προθεσμία που θέτει δε δύναται να είναι μεγαλύτερη των εξήντα ημερών.

(8) Σε περίπτωση που ο προτείνων, ο οποίος ανακοινώνει πρόθεση διενέργειας δημόσιας πρότασης, λάβει γνώση για την ικανοποίηση ή μη οποιωνδήποτε αιρέσεων στις οποίες υπόκειται η πρόθεσή του πριν τη λήξη της προθεσμίας που θέτει η Επιτροπή, ανακοινώνει αμέσως και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα που λαμβάνει γνώση του γεγονότος, την οριστική του απόφαση για τη διενέργεια ή μη δημόσιας πρότασης, ανάλογα με την περίπτωση.

(9) Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την ύπαρξη πρόθεσης διενέργειας δημόσιας πρότασης, ο προτείνων οφείλει ανάλογα με την περίπτωση, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης, να -

(α) συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων του για την έκδο ση των νέων τίτλων οι οποίοι προσφέρονται ως αντάλλαγμα,

(β) υποβάλει κάθε απαιτούμενη αίτηση για τη λήψη των σχετικών διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων από άλλες αρμόδιες αρχές,

(γ) προβεί στην έναρξη του σχετικού νομικού ή οικονομικού ελέγχου, και

(δ) καταβάλει γενικά κάθε λογική προσπάθεια ώστε να βεβαιωθεί ότι λήφθηκαν όλα τα δέοντα μέτρα για την έναρξη κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για την ικανοποίηση των σχετικών αιρέσεων.

(10) Η Επιτροπή με οδηγία της ορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει το περιεχόμενο των ανακοινώσεων για την οριστική απόφαση και την πρόθεση διενέργειας δημόσιας πρότασης.

(11) Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά σε υποχρέωση ανακοίνωσης της απόφασης διενέργειας δημόσιας πρότασης, για σκοπούς υπολογισμού οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος, ο χρόνος υπολογισμού αρχίζει από την έκδοση της πρώτης ανακοίνωσης, είτε ήταν αυτή της πρόθεσης είτε ήταν αυτή της οριστικής απόφασης.