Απαγόρευση διενέργειας συναλλαγών και άλλων ενεργειών

25. Για τη διενέργεια συναλλαγών ή άλλων ενεργειών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο, οι οποίες εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για τους κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τη δημόσια πρόταση ή ενδεχόμενη δημόσια πρόταση·

(β) κατά τη διάρκεια της περιόδου προς αποδοχή δημόσιας πρότασης, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν απαγορεύεται να προβαίνουν σε πωλήσεις τίτλων που κατέχουν στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(γ) κατά τη διάρκεια της περιόδου μερικής δημόσιας πρότασης, ο προτείνων, άλλα πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός τους αλλά για λογαριασμό του προτείνοντος, καθώς και ελεγχόμενες από αυτόν επιχειρήσεις και πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με αυτόν απαγορεύεται να αποκτούν τίτλους που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης·

(δ) αφ’ ης αρχίσει η μελέτη του ενδεχόμενου διενέργειας δημόσιας πρότασης, περιλαμβανομένης και της περιόδου πριν την έκδοση οποιασδήποτε ανακοίνωσης δυνάμει του άρθρου 6, μέχρι και τη λήξη της προς αποδοχή προθεσμίας, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, απαγορεύεται -

(i) να προβαίνουν σε διακανονισμούς με μετόχους της υπό εξαγορά εταιρείας,

(ii) να προβαίνουν σε διακανονισμούς με πρόσωπο που, ενώ δεν είναι μέτοχος της υπό εξαγορά εταιρείας, εντούτοις αποκτά τίτλους με δικαιώματα ψήφου σε αυτήν,

(iii) να συναλλάττονται ή να συνάπτουν συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο τη συναλλαγή σε τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας,

(iv) να συνάπτουν συμφωνίες που περιλαμβάνουν την αποδοχή της δημόσιας πρότασης,

με όρους προς τον αντισυμβαλλόμενο οι οποίοι είναι ευνοϊκότεροι από αυτούς που ισχύουν για όλους τους μετόχους της υπό εξαγορά εταιρείας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο προτείνων ή τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν προβούν σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω και οι ευνοϊκότεροι όροι είναι τέτοιοι που μπορούν να προσφερθούν σε όλους τους μετόχους της υπό εξαγορά εταιρείας, η απαγόρευση δεν ισχύει, νοουμένου ότι ο προτείνων προβαίνει σε αναθεώρηση του εγγράφου της δημόσιας πρότασης κατά το άρθρο 28.