Εξαιρέσεις από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης

15.-(1) Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί, κατά την απόλυτη κρίση της, εξαίρεση στον αποκτώντα από τη διά του άρθρου 13 ή 14 υποχρεωτική διενέργεια δημόσιας πρότασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε περιπτώσεις μεταξύ άλλων, όπου:

(α) η απόκτηση έγινε διά δωρεάς·

(β) η απόκτηση έγινε ως αποτέλεσμα θανάτου·

(γ) η απόκτηση έγινε δυνάμει εκποίησης ενεχύρων·

(δ) η απόκτηση είναι από εμπίστευμα για λογαριασμό πελατών·

(ε) η απόκτηση αφορά έκδοση νέων τίτλων και -

(i) οι μέτοχοι έχουν αποποιηθεί των προτιμησιακών δικαιωμάτων,

(ii) η έκδοση και η παραχώρηση έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πλειοψηφία μετόχων ανεξάρτητων από τα μέρη της συναλλαγής, και

(iii) πριν τη γενική συνέλευση των μετόχων, όλοι οι μέτοχοι έχουν ενημερωθεί με πληροφοριακό μνημόνιο για τις λεπτομέρειες των προτάσεων που καλούνται να υιοθετήσουν, στο οποίο μνημόνιο υπάρχει ανεξάρτητη γνώμη αναφορικά με τις προτάσεις, επεξηγείται η νέα μετοχική δομή της εταιρείας και δικαιολογείται η τιμή έκδοσης που προτείνεται·

(στ) η απόκτηση νέων τίτλων έγινε ως αποτέλεσμα εξάσκησης από τον αποκτώντα δικαιωμάτων αγοράς μετοχών, προαίρεσης και τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές που του προσφέρθηκαν κατ’ αναλογία με τους άλλους μετόχους, είτε οι άλλοι μέτοχοι τα εξήσκησαν είτε όχι·

(ζ) η απόκτηση έγινε στα πλαίσια συγχώνευσης εταιρείας·

(η) η απόκτηση έγινε ως αποτέλεσμα διαίρεσης της εταιρείας·

(θ) το αποκτώμενο ποσοστό είναι λιγότερο του ένα τοις εκατόν (1%) των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας·

(ι) το αποκτώμενο ποσό δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατόν (3%) των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και ο αποκτών αναλαμβάνει γραπτώς την υποχρέωση προς μεταβίβαση του πρόσθετου ποσοστού σε διάστημα ενός έτους·

(ια) η εταιρεία στην οποία ανήκουν οι τίτλοι είναι ήδη ελεγχόμενη επιχείρηση του αποκτώντος·

(ιβ) η απόκτηση έγινε ως αποτέλεσμα επαναγοράς ιδίων μετοχών και ο μέτοχος αποδεδειγμένα δεν είχε πρόθεση ή γνώση να υπερβεί τα ποσοστά που δημιουργούν την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης· η εν λόγω πρόθεση ή γνώση αξιολογείται από την Επιτροπή κατά την εξέταση της αίτησης για εξαίρεση·

(ιγ) ο αποκτών κατέχει ήδη πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και με την προτεινόμενη πρόσθετη απόκτηση δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα των μικρομετόχων·

(ιδ) η απόκτηση έγινε εκ παραδρομής και ο αποκτών αναλαμβάνει γραπτώς την υποχρέωση προς μεταβίβαση, σε σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο θέτει η Επιτροπή, σε ανεξάρτητους αγοραστές.

(2) Για την εξέταση αιτήματος για την παροχή εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης, ο αιτητής καταβάλλει στην Επιτροπή τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με οδηγία της Επιτροπής.

(3) Το αίτημα για την παροχή εξαίρεσης υποβάλλεται γραπτώς στην Επιτροπή και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) πλήρη στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση·

(β) τον αριθμό των τίτλων που έχει στη κατοχή του ή προτίθεται να αποκτήσει ή απέκτησε, ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) τους λόγους που αιτείται εξαίρεση·

(δ) βεβαίωση ότι προτίθεται να μεταβιβάσει τα οποιαδήποτε πρόσθετα δικαιώματα ψήφου απέκτησε, ανάλογα με την περίπτωση και, όπου προκύπτει, να μην εξασκεί τα εν λόγω δικαιώματα.

(4) Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της επί του σχετικού αιτήματος εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος∙ η Επιτροπή δύναται να χορηγεί εξαίρεση από την υποχρέωση διατύπωσης δημόσιας πρότασης υπό όρους του οποίους κρίνει αναγκαίους, περιλαμβανομένης -

(α) της υποχρέωσης του αποκτώντος να διαθέσει ποσοστό από τις αποκτώμενες μετοχές εντός τακτού χρονικού διαστήματος το οποίο θα καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής·

(β) της αναστολής του δικαιώματος ψήφου για οποιεσδήποτε μετοχές αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής.