Υποχρέωση υποβολής του εγγράφου της δημόσιας πρότασης

19.-(1) Σε προθεσμία δώδεκα εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση της οριστικής απόφασής του προς διενέργεια δημόσιας πρότασης, ο προτείνων καταρτίζει το έγγραφο της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 20 οδηγία της Επιτροπής και το κοινοποιεί στην Επιτροπή και στο συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας.

(2) Σε περίπτωση μη υποβολής του εγγράφου της δημόσιας πρότασης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του δέκα τοις εκατόν (10%) της αξίας της δημόσιας πρότασης ή της χρηματιστηριακής αξίας της υπό εξαγορά εταιρείας, υπολογιζόμενης κατά την ημέρα της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης προς διενέργεια δημόσιας πρότασης.

(3) Η Επιτροπή δύναται, εντός της κατά περίπτωση εφαρμοστέας προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (4), να εγκρίνει το έγγραφο της δημόσιας πρότασης ή να υποδείξει στον προτείνοντα την τροποποίησή του πριν επιτρέψει τη δημοσίευσή του ή να απαγορεύσει τη δημοσίευση του εγγράφου, εφόσον κρίνει ότι αυτό δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

(4)(α) Από την ημέρα κατάθεσης του εγγράφου της δημόσιας πρότασης, η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της εντός -

(i) οκτώ εργάσιμων ημερών, σε περίπτωση όπου η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε μετρητά, ή

(ii) δώδεκα εργάσιμων ημερών, σε περίπτωση όπου η προτεινόμενη αντιπαροχή περιλαμβάνει τίτλους.

(β) Σε περίπτωση που ζητούνται από τον προτείνοντα πρόσθετες πληροφορίες, ο προτείνων τις καταθέτει εντός των επόμενων πέντε εργάσιμων ημερών∙ στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της μέσα σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών μετά την κατάθεση των πρόσθετων πληροφοριών.

(γ) Εάν οι προθεσμίες που τίθενται διά του παρόντος εδαφίου στην Επιτροπή προς έκδοση απόφασής της παρέλθουν άπρακτες, το έγγραφο της δημόσιας πρότασης λογίζεται ότι έχει εγκριθεί.

(δ) Η Επιτροπή δύναται, κατά την απόλυτή της κρίση, να επεκτείνει την προθεσμία έκδοσης απόφασής της, χωρίς να θεωρείται το έγγραφο εγκεκριμένο∙ η προθεσμία αυτή δύναται να επεκταθεί για διάστημα μέχρι και του διπλάσιου του χρόνου που το παρόν εδάφιο προβλέπει.

(5) Για την εξέταση του εγγράφου της δημόσιας πρότασης από την Επιτροπή καταβάλλεται από τον προτείνοντα δικαίωμα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με οδηγία της Επιτροπής.