Εκούσια ολική δημόσια πρόταση

11. Σε περίπτωση προτεινόμενης απόκτησης τίτλων οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία και οι οποίοι δεν παρέχουν στους κατόχους τους δικαιώματα ψήφου σε μία εταιρεία, επιτρέπεται η υποβολή ολικής εκούσιας δημόσιας πρότασης και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αυτού εφαρμόζονται κατ’ αναλογία:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις υποχρεωτικές δημόσιες προτάσεις.