Σημείωση
112 του Ν. 31(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 31(Ι)/2018

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 31(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με εξαίρεση την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που αναφέρονται στα άρθρα 65, 66, 67 και 97, τα οποία τίθενται σε ισχύ εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο Άρθρο 98 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.