Σημείωση
111 του Ν. 31(Ι)/2018Κατάργηση Νόμων

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 31(Ι)/2018], οι περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμοι του 2009 και 2010 καταργούνται.