Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα πληρωμών

56.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδει το μέσο πληρωμών υποχρεούται-

(α) χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών δυνάμει του άρθρου 55, να μην αποκαλύπτει τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας του μέσου πληρωμών παρά μόνο στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί·

(β) να μην αποστέλλει μέσο πληρωμών που δεν έχει ζητηθεί παρά μόνο προς αντικατάσταση μέσου που έχει ήδη δοθεί στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών·

(γ) να εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών κατάλληλα μέσα για να προβαίνει αυτός σε ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 55 ή να ζητεί άρση της αναστολής σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 54· για διάστημα 18 μηνών από την ειδοποίηση, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να παρέχει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν αίτησης, μέσα απόδειξης της ειδοποίησης∙ και

(δ) να εμποδίζει κάθε χρήση του μέσου πληρωμών μόλις πραγματοποιηθεί ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 55.

(2) Κάθε αποστολή μέσου πληρωμών ή εξατομικευμένου στοιχείου ασφαλείας αυτού στον πληρωτή γίνεται με κίνδυνο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.