Έκδοση διαταγμάτων

92. Ο Υπουργός Οικονομικών, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται-

(α) να τροποποιεί το Παράρτημα, ή/και

(β) να τροποποιεί το ποσό το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 57.