Απουσία ευθύνης

52.-(1) Ανάλογα με την περίπτωση, ο πάροχος ή ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών απαλλάσσεται από την ευθύνη που προβλέπεται στο παρόν Μέρος σε περιστάσεις που είναι ασυνήθεις και απρόβλεπτες, εκφεύγουν του ελέγχου του και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο.

(2) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών απαλλάσσεται από την ευθύνη που προβλέπεται στο παρόν Μέρος όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεσμεύεται από άλλες νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στο κυπριακό ή το κοινοτικό δίκαιο.