Αναστολή άδειας λειτουργίας και προθεσμία προς συμμόρφωση

18. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, αντί ανάκλησης ή άμεσα με την έναρξη διαδικασίας ανάκλησης, να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να τάσσει προθεσμία προς συμμόρφωση, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας αναστέλλει ή/και ανακαλεί την άδεια λειτουργίας.