Επέκταση άδειας λειτουργίας

15. Σε περίπτωση που ίδρυμα πληρωμών επιθυμεί την επέκταση της άδειας λειτουργίας σε πρόσθετες υπηρεσίες πληρωμών, υποβάλλει σχετική αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα η οποία συνοδεύεται από πληροφορίες, στοιχεία και έντυπα κατά τα προβλεπόμενα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7. Η Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει επί της αίτησης κατά τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.