Πληροφόρηση πριν από την εκτέλεση ατομικής πράξης

39. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ατομικής πράξης πληρωμής που καλύπτεται από σύμβαση-πλαίσιο και την οποία κινεί ο πληρωτής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον πληρωτή, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, τις ακόλουθες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πράξη πληρωμής:

(α) τη μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης·

(β) τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής· και

(γ) κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων.