Μη επηρεασμός άλλων νομοθεσιών

90.-(1) Οι διατάξεις του άρθρου 24 δεν θίγουν τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει -

(α) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, και

(β) της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Για όση ζημία δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 57 και των άρθρων 69, 70, 71 και 73 δεν θίγεται τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης το οποίο έχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δυνάμει του δικαίου που εφαρμόζεται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

(3) Ο παρών Νόμος δεν θίγει την εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας προς έκδοση οδηγιών δυνάμει άλλων διατάξεων, ιδίως του εδαφίου (3) του άρθρου 41 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου.

(4) Ο παρών Νόμος δεν θίγει την εξουσία της ΥΕΑΣΕ προς έκδοση αποφάσεων και οδηγιών δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή άλλου νόμου.

(5) Ο παρών Νόμος δεν θίγει την εφαρμογή των περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμων του 2001 έως 2007, τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τις συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο διατάξεις του κυπριακού δικαίου, οι οποίες σχετίζονται με τη χορήγηση πιστώσεων στους καταναλωτές.

(6) Το Μέρος IV δεν θίγει την εφαρμογή -

(α) διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, και

(β) διατάξεων του κυπριακού δικαίου που ενσωματώνουν διατάξεις κοινοτικού δικαίου ή αποσκοπούν στην εφαρμογή τους,

οι οποίες προβλέπουν επιπλέον απαιτήσεις περί προηγούμενης ενημέρωσης.

(7) Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από σύστημα πληρωμών ή πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, η οποία γίνεται για σκοπούς συμμόρφωσης με διατάξεις του παρόντος Νόμου και πρόληψης, διερεύνησης και εντοπισμού απάτης στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών.