Ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους

20. Εάν το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σε τρίτους εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, ενημερώνει σχετικά την Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εξειδικεύει με οδηγία της την έννοια των λειτουργικών δραστηριοτήτων και να ορίζει προϋποθέσεις για την ανάθεση αυτών σε τρίτους.