Αρχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια

9.-(1) Η εταιρεία που ζητεί άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών οφείλει να έχει αρχικό κεφάλαιο τουλάχιστον-

(α) 20 χιλιάδων ευρώ, όταν προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες πληρωμών του σημείου 6 του Παραρτήματος·

(β) 50 χιλιάδων ευρώ, όταν προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία πληρωμών του σημείου 7 του Παραρτήματος· και

(γ) 125 χιλιάδων ευρώ, όταν προτίθεται να παρέχει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών των σημείων 1 έως 5 του Παραρτήματος.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίζει με οδηγία της τη σύνθεση του αρχικού κεφαλαίου.

(3) Το ίδρυμα πληρωμών υποχρεούται να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ίδια κεφάλαια, την σύνθεση των οποίων καθορίζει με οδηγία της η Κεντρική Τράπεζα.

(4)(α) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει για έκαστο ίδρυμα πληρωμών τις μεθόδους για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους των ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), με οδηγία της η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη και την οποία διαβιβάζει στο σχετικό ίδρυμα πληρωμών.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οδηγία της που αναφέρεται στη παράγραφο (α) με άλλην οδηγία που συνιστά ατομική διοικητική πράξη και την οποία διαβιβάζει στο σχετικό ίδρυμα πληρωμών με σκοπό -

(i) να καθορίζει άλλη μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο εδάφιο (3),

(ii) να υποδεικνύει τον τρόπο εφαρμογής της εκάστοτε καθορισμένης μεθόδου υπολογισμού, ή/και

(iii) αφού αξιολογήσει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, τις βάσεις δεδομένων σχετικά με τον κίνδυνο ζημίας και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου του ιδρύματος πληρωμών, να αυξάνει έως 20% ή να μειώνει έως 20% το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει από την εκάστοτε καθορισμένη μέθοδο.

(5) Έκαστο ίδρυμα πληρωμών, στο οποίο απευθύνεται οδηγία που αναφέρεται στο εδάφιο (4), οφείλει να συμμορφώνεται με αυτήν.

(6) Τηρουμένων των προϋποθέσεων που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει με οδηγία της, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (4), να εξαιρεί από την υποχρέωση εφαρμογής μεθόδου για τον υπολογισμό ελάχιστου ύψους ιδίων κεφαλαίων, ίδρυμα πληρωμών που περιλαμβάνεται στην πραγματοποιούμενη σε ενοποιημένη βάση εποπτεία της τράπεζας ή του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος, που αποτελεί τη μητρική επιχείρηση. Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί την εν λόγω εξαίρεση με οδηγία της η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη και την οποία διαβιβάζει στο σχετικό ίδρυμα πληρωμών.

(7) Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος πληρωμών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να μειωθούν κάτω από το επίπεδο του αρχικού κεφαλαίου κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).