Περιορισμός της χρήσης μέσου πληρωμών

54.-(1) Ο πληρωτής και ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα εφαρμόζονται όρια δαπάνης όταν η εξουσιοδότηση του προηγούμενου άρθρου γίνεται με χρήση μέσου πληρωμών.

(2) Η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να προβλέπει ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να αναστείλει τη χρήση του μέσου πληρωμών για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους που ανάγονται-

(α) στην ασφάλεια του μέσου πληρωμών∙

(β) στην υπόνοια χρήσης χωρίς εξουσιοδότηση ή δόλιας χρήσης του μέσου πληρωμών∙ ή

(γ) επί μέσου πληρωμών με πιστωτικό άνοιγμα, σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο αδυναμίας του πληρωτή να αποπληρώσει το χρέος του.

(3) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να ενημερώσει τον πληρωτή για την αναστολή της χρήσης του μέσου πληρωμών και τους λόγους της αναστολής με τρόπο που έχει συμφωνηθεί, ει δυνατόν προτού ανασταλεί η χρήση του μέσου πληρωμών ή, το αργότερο, αμέσως μετά. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υπέχει την υποχρέωση αυτή αν η ενημέρωση αντιβαίνει σε αντικειμενικούς λόγους ασφαλείας ή αν απαγορεύεται από άλλη διάταξη του κυπριακού ή κοινοτικού δικαίου.

(4) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να άρει την αναστολή της χρήσης του μέσου πληρωμών ή να το αντικαταστήσει με νέο μέσο πληρωμών, μόλις πάψουν οι λόγοι αναστολής.