Μεταφορά πλήρους ποσού

62.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου υποχρεούνται να μεταφέρουν το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής και να μην αφαιρούν επιβαρύνσεις από το μεταφερόμενο ποσό:

Νοείται ότι, εάν τρίτοι που ενεργούν ως ενδιάμεσοι των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών αφαιρούν επιβαρύνσεις από το μεταφερόμενο ποσό-

(α) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή υποχρεούται να μεριμνά ώστε ο δικαιούχος να λαμβάνει το πλήρες ποσό πράξης πληρωμής που κινείται από τον πληρωτή,

(β) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου υποχρεούται να μεριμνά ώστε ο δικαιούχος να λαμβάνει το πλήρες ποσό πράξης πληρωμής που κινείται από το δικαιούχο ή μέσω αυτού.

(2) Ο δικαιούχος και ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αφαιρεί επιβαρύνσεις από το μεταβιβαζόμενο ποσό πριν αυτό τεθεί στη διάθεση του δικαιούχου, νοουμένου ότι το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής και οι επιβαρύνσεις εμφαίνονται χωριστά κατά την πληροφόρηση του δικαιούχου για τις ατομικές πράξεις.