Δραστηριότητες

12.-(1) Με την επιφύλαξη του ισχύοντος δικαίου, τα ιδρύματα πληρωμών επιτρέπεται να ασκούν, πέραν της παροχής υπηρεσιών πληρωμών, εμπορική δραστηριότητα ή επιχείρηση, περιλαμβανομένης της λειτουργίας συστημάτων πληρωμών η οποία λειτουργία συμμορφούται με την οδηγία που η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει δυνάμει του άρθρου 5, με σκοπό την εναρμόνιση με το Άρθρο 28 της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

(2) Παρά τυχόν απαίτηση προηγούμενης αδειοδότησης για την άσκηση δεδομένης δραστηριότητας, τα ιδρύματα πληρωμών επιτρέπεται να παρέχουν λειτουργικές και στενά συνδεόμενες επικουρικές υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση της παρεχόμενης υπηρεσίας πληρωμών. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εξειδικεύει το παρόν εδάφιο με οδηγία της.

(3) Τα ιδρύματα πληρωμών απαγορεύεται -

(α) να διεξάγουν εργασίες αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά την έννοια των άρθρων 2 και 3(1) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου ή των άρθρων 2 και 41Α(1) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου∙ και

(β) να τηρούν λογαριασμούς πληρωμών που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκτέλεση πράξεων πληρωμών όταν παρέχουν υπηρεσία πληρωμών:

Νοείται ότι η παραλαβή χρηματικών ποσών από τους χρήστες για την εκτέλεση πράξης πληρωμής, δεν συνιστά αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, που αναφέρονται στην παράγραφο (α), ούτε ηλεκτρονικό χρήμα, κατά την έννοια του περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου.

(4) Τα ιδρύματα πληρωμών επιτρέπεται να χορηγούν πίστωση σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών των σημείων 4, 5 ή 7 του Παραρτήματος εφόσον τηρούν όρους που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει με οδηγίες της.