Υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου

64. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου υποχρεούται να μεριμνά ώστε εντολή πληρωμής η οποία κινήθηκε από το δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου να διαβιβάζεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε μεταξύ του δικαιούχου και του οικείου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και, επί άμεσης χρέωσης ειδικότερα, να καθίσταται δυνατός ο διακανονισμός κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία.