ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 13)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "CE"

 

Η δήλωση επαλήθευσης "CE" και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή.

 

Η δήλωση πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως και ο τεχνικός φάκελος και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- τα στοιχεία αναφοράς της οδηγίας,

- το όνομα και τη διεύθυνση του αναθέτοντα φορέα ή του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του εγκατεστημένου στην Δημοκρατία (πρέπει να σημειώνονται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίπτωση αντιπροσώπου, και η εταιρική επωνυμία του αναθέτοντα φορέα ή του κατασκευαστή),

- συνοπτική περιγραφή του υποσυστήματος,

- την ονομασία και τη διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος διεξήγαγε τον έλεγχο "CE" του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου,

- τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που περιέχει ο τεχνικός φάκελος,

- όλες τις σχετικές προσωρινές ή οριστικές διατάξεις τις οποίες πρέπει να πληροί το υποσύστημα και, ιδιαίτερα, εάν συντρέχει λόγος, τους περιορισμούς ή τις προϋποθέσεις επιχειρησιακής λειτουργίας,

- εάν είναι προσωρινή, τη διάρκεια ισχύος της δήλωσης "CE",

- το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος.