Διάθεση στοιχείων διαλειτουργικότητας στην αγορά

8.-(1) Η Διοικητική Αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα στοιχεία διαλειτουργικότητας-

(α) να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον επιτρέπουν την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος, τηρουμένων των βασικών απαιτήσεων·

(β) να χρησιμοποιούνται στον τομέα χρήσης τους σύμφωνα με τον προορισμό τους και να εγκαθίστανται και να συντηρούνται δεόντως:

Νοείται ότι, οι διατάξεις αυτές δεν αποτελούν κώλυμα για τη θέση στην αγορά αυτών των στοιχείων για άλλες εφαρμογές.

(2) Η Διοικητική Αρχή δεν δύναται, επικαλούμενη τον παρόντα Νόμο, να απαγορεύσει, να περιορίζει ή να εμποδίζει την τοποθέτηση στην αγορά στοιχείων διαλειτουργικότητας προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν στο σιδηροδρομικό σύστημα, εφόσον αυτά πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Ειδικότερα, δεν μπορεί να απαιτεί τη διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη δήλωση πιστότητας «CE» ή καταλληλότητας χρήσης, της οποίας τα στοιχεία παρατίθενται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.