Επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ΤΠΔ

6. Έως ότου επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των ΤΠΔ, ώστε αυτές να καλύπτουν το σύνολο του σιδηροδρομικού συστήματος:

(α) εγκρίσεις για τη θέση σε λειτουργία:

- οχημάτων, εποχούμενων υποσυστημάτων ελέγχου- χειρισμού και σηματοδότησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον εν μέρει στο τμήμα του δικτύου το οποίο δεν εμπίπτει ακόμη στο πεδίο εφαρμογής των ΤΠΔ, για το συγκεκριμένο μέρος του δικτύου,

- υποσυστημάτων υποδομής, ενέργειας και ελέγχου χειρισμού και σηματοδότησης επί των γραμμών στα μέρη του δικτύου που δεν εμπίπτουν ακόμη στο πεδίο εφαρμογής των ΤΠΔ,

χορηγούνται σύμφωνα με τους οικείους εθνικούς κανόνες ·

(β) εγκρίσεις για τη θέση σε λειτουργία οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ενίοτε στο μέρος του δικτύου που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΤΠΔ, για αυτό το μέρος του συστήματος, εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 22 του παρόντος Νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.