Διαδικασία για τη δήλωση πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης «CE»

10.-(1) Για να συντάξει τη δήλωση πιστότητας «CE» ή καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία αντιπρόσωπός του εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται από τις σχετικές ΤΠΔ.

(2) Εφόσον απαιτείται από την αντίστοιχη ΤΠΔ, η αξιολόγηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, πραγματοποιείται από το κοινοποιημένο οργανισμό στον οποίο έχει υποβάλει σχετική αίτηση ο κατασκευαστής ή αντιπρόσωπός του, που είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία.

(3) Όταν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας αποτελούν αντικείμενο άλλων νομοθεσιών που αφορούν άλλες πτυχές, η δήλωση πιστότητας «CE» ή καταλληλότητας χρήσης αναφέρει, στην περίπτωση αυτή, ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις των εν λόγω νομοθεσιών.

(4) Εάν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εγκατεστημένος στη Δημοκρατία αντιπρόσωπός του έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις των εδαφίων (1) και (3), οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν κάθε άλλον που τοποθετεί το στοιχείο διαλειτουργικότητας στην αγορά:

Νοείται ότι, τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχει, σε ό,τι αφορά τον παρόντα Νόμο, και το πρόσωπο που συναρμολογεί στοιχεία διαλειτουργικότητας ή μέρος στοιχείων διαλειτουργικότητας διαφόρων προελεύσεων ή κατασκευάζει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας για ιδία χρήση.

(5) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου:

(α) κάθε διαπίστωση της Διοικητικής Αρχής ότι έχει εκδοθεί παρατύπως δήλωση πιστότητας «CE», συνεπάγεται για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στη Δημοκρατία αντιπρόσωπό του την υποχρέωση να αποκαθιστά, εφόσον είναι αναγκαίο, τη συμμόρφωση του στοιχείου διαλειτουργικότητας και να μεριμνά για την παύση της παράβασης, υπό τους όρους που καθορίζει η συγκεκριμένη Διοικητική Αρχή,

(β) αν η μη συμμόρφωση συνεχιστεί, η Διοικητική Αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει την τοποθέτηση του σχετικού στοιχείου διαλειτουργικότητας στην αγορά ή να εξασφαλίσει την απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.