Βασικές απαιτήσεις

4.-(1) Το σιδηροδρομικό σύστημα, τα υποσυστήματα, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών, πρέπει να πληρούν τις σχετικές με αυτά βασικές απαιτήσεις.

(2) Οι πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, και οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση των προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων που χρησιμοποιούνται στην Ένωση, δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις βασικές απαιτήσεις.