Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί της Διαλειτουργικότητας του Κοινοτικού Σιδηροδρομικού Συστήματος Νόμος του 2012.