Διοικητικό πρόστιμο

26.-(1) Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου ή ο πλοίαρχος τέτοιου πλοίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο παρών Νόμος επιβάλλει υποχρέωση, παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή/ και με οδηγία την οποία εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανάλογα με την βαρύτητα αυτής της παράβασης και ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η Επιτροπή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεση της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(3) Η Επιτροπή επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και –

(α) η οποία καθορίζει την παράβαση·

(β) διά της οποίας πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση-

(A) με προσφυγή στον Υπουργό, και

(Β) με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά τα διαλαμβανόμενα στο ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος, και

(ii) περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα, και

(γ) η οποία καθίσταται εκτελεστή με τη εν λόγω διαβίβασή της.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή λαμβάνει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(5) Διοικητικό πρόστιμο επιβαλλόμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου επί πλοιοκτήτη, αναφορικά με το πλοίο του, συνιστά επιβάρυνση επί του πλοίου, η οποία επιβάρυνση ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι των άλλων δανειστών, όμως έπεται της τελευταίας υποθήκης.

(6) Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου προσβλήθηκε επιτυχώς ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) τα εδάφια (4) και (5) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο·

(β) η Επιτροπή επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο, στο πρόσωπο που το είχε καταβάλει.