Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, ο παρών Νόμος συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τον περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμο, ο οποίος μεταφέρει στο κυπριακό δίκαιο την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας και των πληροφοριών», όπως καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015,

ΣΥΝΕΠΩΣ, ο παρών Νόμος παραπέμπει στους προαναφερόμενους Νόμους, όπως απαιτεί το άρθρο 9 αυτών και στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535, όπως απαιτεί το Άρθρο 9 αυτής,

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: