Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια αποδέκτη» σημαίνει άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος που εκδίδεται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ·

«άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου» σημαίνει άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α που εκδίδεται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ·

«άδεια υποστατικού» σημαίνει άδεια για χρήση υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α, σύμφωνα με το Μέρος IV·

«αδειούχο υποστατικό» σημαίνει υποστατικό για το οποίο εκδίδεται άδεια υποστατικού·

«αδειούχος αποδέκτης» σημαίνει πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδίδεται άδεια αποδέκτη·

«αθλητικό γεγονός» σημαίνει κάθε άθλημα το οποίο διεξάγεται από φυσικά πρόσωπα για το οποίο απαιτείται η καταβολή σωματικής δύναμης και αξιοποίηση δεξιότητας·

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών.

«ανταλλακτήριο στοίχημα» σημαίνει είδος ηλεκτρονικού στοιχήματος που διεξάγεται μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας την οποία παρέχει ένας μεσάζοντας και στα πλαίσια της οποίας κάποιοι παίκτες καθορίζουν τις τιμές απόδοσης επί των αποτελεσμάτων γεγονότων και αποδέχονται στοιχήματα από άλλους παίκτες και ένα ποσοστό επί των κερδών των παικτών καταβάλλεται στον μεσάζοντα ως προμήθεια∙

«αξιωματούχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εταιρειών Νόμο.

«Αρχή» σημαίνει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων που διέπεται από το Μέρος ΙΙ·

«δελτίο» σημαίνει έντυπο συμμετοχής σε στοίχημα σε ηλεκτρονική μορφή, που εγκρίνεται από την Αρχή σύμφωνα με το Μέρος V και στο οποίο αναγράφονται οι λεπτομέρειες και το ποσό του στοιχήματος·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«εκτεινόμενο στοίχημα» σημαίνει στοίχημα που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 86∙

«εξ αποστάσεως», αναφορικά με στοίχημα, σημαίνει στοίχημα που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα.

«εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες» σε σχέση με άδεια αποδέκτη, σημαίνει τις δραστηριότητες οι οποίες εξουσιοδοτούνται με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α·

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α∙

«επιβλητέο τέλος» σημαίνει το τέλος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30∙

«εσωτερικοί κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή δυνάμει του άρθρου 9∙

«ηλεκτρονικά μέσα» σημαίνει εξοπλισμούς ηλεκτρονικής επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, ή αποθήκευσης δεδομένων, μέσω των οποίων στοίχημα παρέχεται στην αφετηρία του και γίνεται αποδεκτό στον προορισμό του, το οποίο στοίχημα παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεπικοινωνιών κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη στοιχήματος∙

«ηλεκτρονικό στοίχημα» σημαίνει στοίχημα το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα μέσω τηλεπικοινωνιών·

«κανονισμοί» σημαίνει συλλογικά τους κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου και τους κανονισμούς της Αρχής∙

«κανονισμοί της Αρχής» σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου και δεν αποτελούν εσωτερικούς κανονισμούς∙

«κανονισμοί Υπουργικού Συμβουλίου» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 97∙

«κάτοχος» σε σχέση με άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή άδεια υποστατικού, σημαίνει το πρόσωπο προς όφελος του οποίου έχει εκδοθεί η ανάλογη άδεια·

«κέρδη» σημαίνει χρηματικό ή αποτιμητό σε χρήμα έπαθλο από στοίχημα·

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, ως η συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται∙

«κυρώσεις» σημαίνει αναστολή ή/και ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή άδειας υποστατικού από την Αρχή, όπως προβλέπεται στα άρθρα 25, 26, 46 και 47, αντίστοιχα, ή/και επιβολή διοικητικών προστίμων από την Αρχή σύμφωνα με το Μέρος Χ·

«νόμιμο ελεγκτικό γραφείο» σημαίνει ελεγκτικό γραφείο, εταιρεία ή συνεταιρισμό ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο·

«νόμιμος ελεγκτής» σημαίνει ελεγκτή, φυσικό πρόσωπο, που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο∙

«παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους» σημαίνει οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρική ή άλλη συσκευή, επινόηση ή μηχάνημα, το οποίο είτε με την εισδοχή νομίσματος, χαρτονομίσματος, φίσιας ή παρόμοιου αντικείμενου, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να το θέσει σε λειτουργία ή να παίξει τυχερό παιχνίδι, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα απόδοσης μετρητών ή αντικειμένων αξίας ή βραβείων ή μονάδων πίστωσης ή φίσιων ή οτιδήποτε άλλο στο οποίο αποδίδεται οικονομική αξία, ανεξαρτήτως αν η απόδοση των πιο πάνω γίνεται αυτόματα από τη συσκευή, επινόηση ή μηχάνημα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και περιλαμβάνει, ίδια αλλά όχι αποκλειστικά, τις ακόλουθες μηχανές:

(α) μηχανές τύπου πόκερ ή άλλου παρόμοιου παιγνιδιού με τραπουλόχαρτα ή άλλες παραλλαγές ή παραστάσεις·

(β) μηχανές ιπποδρομιών ή μηχανές με αγώνες δρόμου ή ταχύτητας, όπως σκύλων, αυτοκινήτων ή άλλων·

(γ) μηχανές που είναι γνωστές ως «μηχανές με φρουτάκια» ή με παρόμοιες ή άλλες παραστάσεις ή σχήματα ή αριθμούς ή γράμματα ή χρώματα·

(δ) μηχανές “μπίνγκο”, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσαρμογή ή προσθήκη που τείνει να τις εξομοιώσει με άλλο τύπο μηχανής·

(ε) μηχανές που έχουν τη δυνατότητα μηδενισμού οποιουδήποτε αποτελέσματος ή ένδειξης και μεταφοράς των πληροφοριών αυτών σε μνήμη, είτε από το χειριστή είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο·

(στ) οποιαδήποτε άλλη μηχανή τυχερού παιχνιδιού η οποία, κατά την κρίση της Αρχής, εμπίπτει στην έννοια του όρου παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους·

(ζ) οποιοδήποτε εξάρτημα ή προσάρτημα ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει μέσω συσκευής οθόνης ως παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους· και

(η) τυχερό παιχνίδι τύπου αριθμολαχείου το οποίο αφορά στην ακριβή πρόβλεψη συγκεκριμένου αριθμού αριθμών, ανάλογα με τον αντίστοιχο τύπο του παιχνιδιού, από ένα σύνολο αριθμών που προκύπτουν κάθε φορά μετά από κλήρωση από μία σειρά αριθμών και του οποίου η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται με κληρωτίδα·

«παράνομο στοίχημα» σημαίνει το στοίχημα που διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«παροχή υπηρεσιών στοιχήματος» σημαίνει την πρόσκληση ή προσφορά από πρόσωπο σε τρίτο πρόσωπο να συμμετέχει σε στοίχημα, σύμφωνα με ενέργειες που έχουν γίνει και σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από το εν λόγω πρόσωπο αυτό·

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό και η οποία κατέχει σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, και, περιλαμβάνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

«πραγματικός δικαιούχος» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν το νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και ως πραγματικός δικαιούχος νοείται, όσον αφορά-

(α) εταιρείες, τουλάχιστον -

(i) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία, κατέχοντας, άμεσα ή έμμεσα, ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή, ποσοστό δε ύψους δέκα τοις εκατό (10%) συν μία μετοχή θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό· Ή

(ii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατά άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση ή/και διοίκηση της εταιρείας,

(β) νομικές οντότητες, όπως ιδρύματα και νομικοί μηχανισμοί, όπως εμπιστεύματα που διοικούν ή διανέμουν κεφάλαια, τουλάχιστον -

(i) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται το δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων νομικού μηχανισμού ή νομικής οντότητας, όταν οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν προσδιορισθεί ήδη· ή

(ii) την κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή δρα ο νομικός μηχανισμός ή η νομική οντότητα, όταν τα άτομα που αποτελούν τους δικαιούχους του νομικού μηχανισμού ή της νομικής οντότητας δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη· ή

(iii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στο δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερο, των περιουσιακών στοιχείων του νομικού μηχανισμού ή της οντότητας·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

«πρόωρη εκταμίευση» σημαίνει την προσφορά, μετά τον χρόνο διενέργειας του στοιχήματος και πριν από την ολοκλήρωση όλων των γεγονότων που αφορούν το στοίχημα, είτε από αδειούχο αποδέκτη προς τον παίκτη είτε από τον παίκτη προς τον αδειούχο αποδέκτη, νέας τιμής απόδοσης, την οποία το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η προσφορά αποδέχεται·

«σημαντικό συμφέρον» σημαίνει κατοχή μετοχών σε εταιρεία που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή δικαιωμάτων ψήφου, που επιτρέπουν σημαντική επιρροή στη διοίκηση της εταιρείας, και, «κάτοχος σημαντικού συμφέροντος» ερμηνεύεται ανάλογα·

«στοίχημα» σημαίνει οποιοδήποτε είδος στοιχήματος διενεργείται επί αθλητικών γεγονότων στα οποία οι διαγωνιζόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα ή και επί άλλων γεγονότων στα οποία συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα και τα οποία διεξάγονται στην πραγματικότητα, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από το πρόσωπο που διοργανώνει το στοίχημα, πριν ή κατά τον χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά τόσο στο ποσό που ο κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του συγκεκριμένου στοιχήματος και το οποίο διεξάγεται κατόπιν άδειας στοιχήματος Κλάσης Α ή Β, ως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, ο παρών ορισμός δεν ερμηνεύεται ότι απαγορεύει την πρόωρη εκταμίευση∙

«Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας» σημαίνει την αρχή που ορίζεται σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο·

«σύστημα φραγής» σημαίνει σύστημα που εγκαθίσταται από παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου με το οποίο εμποδίζεται η δρομολόγηση και μεταφορά κίνησης από τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη διαδικτύου προς συγκεκριμένες διευθύνσεις ιστοσελίδες διαδικτύου·

«σχετικό αδίκημα» σημαίνει-

(α) αδίκημα που περιέχει το στοιχείο του δόλου ή της καταδολίευσης· ή

(β) αδίκημα που περιέχει το στοιχείο της ηθικής αισχρότητας ή το στοιχείο της έλλειψης εντιμότητας· ή

(γ) αδίκημα κατά παράβαση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου· ή

(δ) αδίκημα κατά παράβαση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρε-μποδίσεως της Κυβείας Νόμου· ή

(ε) αδίκημα κατά παράβαση των περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμων του 1997 έως 2007, οι οποίοι καταργήθηκαν διά του εδαφίου (1) του άρθρου 92 των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012·ή

(στ) αδίκημα κατά παράβαση των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, οι οποίοι καταργούνται διά του εδαφίου (1) του άρθρου 100 του παρόντος Νόμου· ή

(ζ) αδίκημα κατά παράβαση του περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων Νόμου· ή

(η) αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου 4 ή του εδαφίου (2) του άρθρου 15 του περί Μηχανών Παιγνιδιού, Μηχανών Επιδεξιότητας και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου, τα οποία καταργήθηκαν διά του εδαφίου (2) του άρθρου 92 των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012· ή

(θ) οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου⋅

«τηλεπικοινωνίες» σημαίνει επικοινωνίες μέσω-

(α) διαδικτύου· ή

(β) τηλεφώνου· ή

(γ) τηλεόρασης· ή

(δ) οποιουδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής ή άλλης τεχνολογίας:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, όροι που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τηλεπικοινωνίες και δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο.

«τιμή απόδοσης» σημαίνει την αναλογία μεταξύ της κάθε χρηματικής μονάδας που καταβάλλεται από το κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο στοίχημα και του αντίστοιχου κέρδους που αναλογεί σε αυτή·

«τόπος» περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικία, γραφείο, δωμάτιο ή κτίριο και οποιοδήποτε χώρο ή τοπικό σημείο είτε ανοικτό είτε περίκλειστο, επίσης δε οποιοδήποτε όχημα, προσγειωμένο αεροσκάφος, οποιοδήποτε πλοίο, λέμβο ή άλλο σκάφος που επιπλέει ή όχι∙

«τυχερά παιχνίδια καζίνου παρεχόμενα με απευθείας σύνδεση» σημαίνει τυχερά παιχνίδια στα οποία η απευθείας σύνδεση δύναται να εξασφαλιστεί είτε με τερματικές μηχανές διασυνδεδεμένες με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα είτε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω τηλεπικοινωνιών ή και με οποιαδήποτε άλλη συσκευή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοια σύνδεση και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαδικτυακή ρουλέτα, διαδικτυακό πόκερ και παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

«τυχερό παιχνίδι» σημαίνει παιχνίδι του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και το οποίο παίζεται είτε με την καταβολή χρημάτων ή κινητής ή ακίνητης περιουσίας είτε με πίστωση είτε με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που έχει οικονομική αξία, ανεξαρτήτως εάν αυτό αποδίδει στον παίκτη οικονομικό όφελος∙

«υπεύθυνος υποστατικού» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως υπεύθυνος υποστατικού σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 40·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάμει του άρθρου 98.