Συναλλαγή ποσού από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β

64.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού με το οποίο είναι πιστωμένος ο λογαριασμός παίκτη, εκτός για -

(α) Να χρεώσει τον λογαριασμό παίκτη με ποσό που αντιστοιχεί σε στοίχημα που διενήργησε ο παίκτης· ή

(β) να εμβάσει ποσό κατά παράκληση του παίκτη· ή

(γ) να καταβάλει τραπεζικές χρεώσεις σε σχέση με καταθέσεις ή αναλήψεις ποσών· ή

(δ) οποιοδήποτε άλλο σκοπό που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Νόμο, να εκτελεστεί συναλλαγή.

(2) Σε περίπτωση που στον λογαριασμό παίκτη δεν σημειωθεί συναλλαγή για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β εμβάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού στον παίκτη σε λογαριασμό που ορίζει ο παίκτης, ή, σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί το ποσό εμβάζεται στην Αρχή, ο δε τρόπος χρήσης των ποσών που κατατίθενται στην Αρχή ρυθμίζεται με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, δεν υφίσταται δικαίωμα αξίωσης εναντίον αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β ο οποίος έχει εμβάσει ποσό από λογαριασμό παίκτη στην Αρχή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.