Παράλειψη πληρωμής φόρου στοιχήματος ή εισφοράς

35. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 79, η Αρχή ανακαλεί την άδεια του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β σε περίπτωση που αυτός παραλείπει, εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά φορολογίας ή εισφοράς, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.