Ικανότητα και καταλληλότητα αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

33. Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό -

(α) Έχει ή δύναται να εξασφαλίσει ικανοποιητικούς πόρους και να διατηρεί ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα, τα οποία αποφασίζονται από την Αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή κερδών στους παίκτες·

(β) διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχήματος∙

(γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι, κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη· και

(δ) εξασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί.