Ανάληψη υποχρεώσεων από πιστωτικό ίδρυμα

66. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποβάλλει στην Αρχή απόδειξη περί της ανάληψης των ακόλουθων υποχρεώσεων από πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο διατηρεί λογαριασμό πελατών αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β:

(α) Ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα εφαρμόσει ή εκτελέσει οποιαδήποτε επιβάρυνση, απόσβεση ή άλλη απαίτηση έναντι του λογαριασμού πελατών·

(β) ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα συνενώσει λογαριασμό πελατών με οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό, σε σχέση με οποιαδήποτε οφειλή του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β που δεν σχετίζεται με τον λογαριασμό πελατών· και

(γ) ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα πιστώσει οποιονδήποτε τόκο πληρωτέο σε σχέση με τον λογαριασμό πελατών μόνο στον λογαριασμό αυτό.