Εκτέλεση συμφωνιών στοιχήματος

96. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, διαφορά που αφορά στη συμφωνία που σχετίζεται με στοίχημα που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν αποτελεί κώλυμα ούτε παρεμποδίζει τη λήψη οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου προς εφαρμογή της συμφωνίας, τηρουμένου οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή διάταξης νόμου σχετικής με ακυρότητα συμφωνίας λόγω παρανομίας.