Ένταλμα έρευνας

93. Σε περίπτωση που Δικαστήριο ικανοποιηθεί με ένορκη έγγραφη δήλωση ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι χώρος ή υποστατικό χρησιμοποιείται για ή σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, δύναται να εκδώσει ένταλμα, το οποίο να εξουσιοδοτεί αστυνομικό ή άλλο εντεταλμένο πρόσωπο, συνοδευόμενο από μέλος της αστυνομίας να εισέλθει σε οποιοδήποτε χρόνο και να προβεί σε έρευνα στον χώρο ή στο υποστατικό και να κατάσχει οτιδήποτε ευλόγως υποψιάζεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ή σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ότι θα παράσχει απόδειξη για τη διάπραξη αδικήματος.