Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αποδεκτά προφίλ ολοκλήρωσης» σημαίνει τα σύνολα αποδεκτών προδιαγραφών για την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία∙

«Αρχή» σημαίνει την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας η οποία ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου∙

«βασικό σύνολο δεδομένων υγείας» σημαίνει το σύνολο δεδομένων υγείας του πολίτη που καταχωρίζεται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στην Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου∙

«δεδομένα υγείας» σημαίνει το σύνολο των αποθηκευμένων βιοϊατρικών δεδομένων κάθε μορφής, διαγνώσεων, εκτιμήσεων, βιοσημάτων, εργαστηριακών αποτελεσμάτων, απεικονιστικών, άλλων διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, ιατρικών συνταγών και πληροφοριών κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την εξέλιξη της υγείας κάθε πολίτη από τη γέννηση έως τον θάνατό του και περιλαμβάνει τα αρχεία τα οποία καταρτίζονται από τον πάροχο εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«διαχειριστής συστήματος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει να τηρεί και να παρέχει ασφάλεια των δεδομένων υγείας του πολίτη, τα οποία διαχειρίζεται ο πάροχος∙

«εκτεταμένο σύνολο δεδομένων υγείας» σημαίνει το ελάχιστο υποχρεωτικά καταχωρισμένο σύνολο δεδομένων υγείας του πολίτη που καταχωρίζεται και αποθηκεύεται ηλεκτρονικά από παρόχους υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 σε κάθε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και/ή φροντίδας υγείας εκ του σύνεγγυς και μακρόθεν∙

«Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας» ή «ΕΤΗΦΥ» σημαίνει την τράπεζα που ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου∙

«έντυπος φάκελος» σημαίνει τα δεδομένα υγείας που τηρούνται σε έντυπη μορφή∙

«επεξεργασία» έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου∙

«Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας» σημαίνει ένα ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο περιέχονται τα δεδομένα που καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόμου∙

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)∙

«νενομισμένος αντιπρόσωπος» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από πολίτη, ώστε να καταχωρίζει δεδομένα στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή∙

«Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας» ή «ΟΑΥ» σημαίνει τον Οργανισμό που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου.

«Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας» ή «ΟΚΥπΥ» σημαίνει τον Οργανισμό που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου.

«πάροχος» σημαίνει πάροχο υπηρεσιών υγείας∙

«πάροχος υπηρεσιών υγείας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα που παρέχει νόμιμα υπηρεσίες υγείας στη Δημοκρατία∙

«πολίτης» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που έχει τη μόνιμη ή συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές ή φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τη μόνιμη ή συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και είναι επισκέπτης στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές ή προτίθεται να τις επισκεφθεί∙

«πρόληψη ασθενειών και προαγωγή της υγείας» σημαίνει τον σχεδιασμό και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας ή/και οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την πρωτογενή ή δευτερογενή πρόληψη ασθενειών σε ατομικό ή εθνικό επίπεδο και την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας των πολιτών∙

«τηλεϊατρική» σημαίνει την παροχή υπηρεσιών υγείας σε περιπτώσεις όπου παρεμβάλλεται φυσική απόσταση μεταξύ ασθενούς και παρόχου των υπηρεσιών αυτών και που δύναται να λαμβάνει χώρα υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με τη χρήση τεχνολογικών υποδομών∙

«Τράπεζα» σημαίνει την Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας∙

«Τράπεζα Δεδομένων Υγείας» περιλαμβάνει την Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας και τις Τράπεζες των Παρόχων∙

«Τράπεζα Παρόχου» σημαίνει τις υποδομές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του παρόχου, ώστε ο πάροχος να εκτελεί τις λειτουργίες που ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος Νόμου.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

«φαρμακευτικό προϊόν» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

«χρήστες» σημαίνει τους παρόχους και τους πολίτες.