Απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων

9.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, για ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτων, σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή ή να έχουν επαγγελματικό συμφέρον που αφορά αντικείμενο που σχετίζεται με τις ασκούμενες από τη ΔΕΦΑ αρμοδιότητες.

(β) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α), ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται τον άμεσο τερματισμό του διορισμού του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποφεύγουν κάθε κατάσταση η οποία δύναται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία προκύπτει ιδίως σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το οποίο δύναται να επηρεάσει ή επηρεάζει την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους.

(3) Απαγορεύεται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή τα μέλη να μετέχουν στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο για θέματα που έχουν ενδιαφέρον ή αφορούν συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.

(4) Παράβαση από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τα μέλη των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) συνεπάγεται την άμεση ακύρωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και συνιστά λόγο τερματισμού του διορισμού τους.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) ο όρος «συμφέρον» σημαίνει οποιοδήποτε δυνητικό ή υπαρκτό όφελος για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή το μέλος ή για συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα∙ και

(β) ο όρος «συνδεδεμένα πρόσωπα» περιλαμβάνει-

(i) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού∙

(ii) εταιρεία στην οποία ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε συμφέρον ή δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση∙ και

(iii) πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου.