Διεξαγωγή διαβουλεύσεων

39.-(1) Εκτός όπου ρητά απαιτείται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει τούτου ή σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο για διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων από τη ΔΕΦΑ, η τελευταία δύναται, κατά την κρίση της, να διεξάγει διαβουλεύσεις σε σχέση με οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.

(2) Η πρόθεση διεξαγωγής διαβούλευσης και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαβούλευση δημοσιεύονται σε δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΦΑ.

(3) Η ΔΕΦΑ καθορίζει, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, εκτός όπου ρητά καθορίζεται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τη μεθοδολογία και κάθε άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τη διεξαγωγή διαβούλευσης.

(4) Σε περίπτωση που η διαβούλευση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης, αυτή καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που ετοιμάζει η ΔΕΦΑ και τους οποίους ανακοινώνει στο κοινό με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο.