Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης

20. Η ΔΕΦΑ οφείλει να συμμορφώνεται με τον εκάστοτε εν ισχύι Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης, όπως αυτός εγκρίνεται κατά καιρούς από το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκδίδει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και να τηρεί τις βασικές αρχές διακυβέρνησης όπως καθορίζονται σε αυτόν και στους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες που εκδίδει η ΔΕΦΑ, περιλαμβανομένων του καθορισμού οργανωσιακών αξιών, οράματος, αποστολής και στρατηγικής, ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και του καθορισμού διαδικασιών εποπτείας και διαχείρισης κινδύνων, της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων και της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του έργου του διοικητικού συμβουλίου και των εκάστοτε εν ισχύι επιτροπών και υποεπιτροπών του.