Ποινές αναφορικά με παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου

24. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση προς εχεμύθεια και την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές τις ποινές και, σε περίπτωση διάπραξης του εν λόγω αδικήματος από μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ, η παραβίαση αυτή συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της απόλυσής του από την υπηρεσία της ΔΕΦΑ.